Gender Sensitization Cell

 

Dr. Varsha Sharma

President

7408746638

Dr. Ashutosh Pal Jain

Vice President

9039496846

Dr. Rajkrishnan Pillai

Secretary 7771937778

Mr. Amit Kumar Jain

Joint Secretory 9893481862

Mr. Manish Agrawal

Joint Secretory 9074259386

Mrs. Khushboo Jain

Member 9074600946

Mrs. Anilet Anandhey

Member 9981190806

Mrs. Ancy Stefy

Member 7708120421

Mrs. Eric Angel

Member 8770446716

Ms. Rinki Vishwakarma

Member 7773838141